Basic Bossa Nova Rhythm Pattern

View the full lesson at Basic Bossa Nova Rhythm Pattern | JustinGuitar